Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky RID
 

§ 1 Všeobecné podmínky

(1)
Pro všechny dodávky a jiné služby platí výhradně následující podmínky prodeje a dodávky; vztahují se pouze na podnikatele ve smyslu § 310 odst. 1 ve spojení s § 14 německého občanského zákoníku.

(2)
Odchylné podmínky kupujícího, které prodávající výslovně neuznává, jsou nezávazné, a to i v případě, že prodávající s nimi výslovně nesouhlasí.

(3)
Zahrnutí a výklad těchto podmínek prodeje a dodání, jakož i uzavření a výklad právních úkonů s kupujícím se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo. Uplatňování jednotného zákona o uzavírání mezinárodních smluv o prodeji movitého majetku, jednotného zákona o mezinárodním nákupu movitého majetku Úmluvy OSN o prodeji je vyloučeno.

(4)
Neplatností jednotlivých ustanovení této smlouvy nebo jejích složek není dotčena platnost zbývajících ustanovení. Smluvní strany jsou v přiměřené míře povinny v dobré víře nahradit neúčinné ustanovení účinným ustanovením, které je v souladu s jejich obchodním úspěchem, za předpokladu, že to nebude mít za následek podstatnou změnu obsahu smlouvy; totéž platí, pokud situace vyžadující regulaci není výslovně upravena.

(5)
Místem plnění pro všechny závazky vyplývající přímo nebo nepřímo z tohoto smluvního vztahu, včetně povinnosti zaplatit, je sídlo prodávajícího.

(6)
Místem jurisdikce je místo příslušnosti, které odpovídá za místo podnikání prodávajícího, pokud je kupujícím obchodník. Prodávající je rovněž oprávněn žalovat u soudu, který je příslušný pro sídlo nebo pobočku kupujícího.


§ 2 Nabídky, rozsah služeb a uzavření smlouvy

(1)
Smluvní nabídky prodávajícího jsou nezávazné.

(2)
Pro rozsah smluvně závazné služby je závazné pouze potvrzení objednávky prodávajícím.

(3)
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu provedení, výběru materiálů, specifikace a provedení i po odeslání potvrzení objednávky, pokud tyto změny neodporují potvrzení objednávky nebo specifikaci kupujícího. Kupující dále souhlasí s jakýmikoli dalšími změnami navrhovanými prodávajícím, pokud jsou pro kupujícího přiměřené.

(4)
Částečné dodávky jsou povoleny.

(5)
Dokumenty, které jsou podkladem nabídky nebo potvrzení objednávky, jako jsou
ilustrace, výkresy, rozměry a hmotnosti, se obecně chápou jako přibližné hodnoty, pokud nejsou výslovně označeny jako vazby.


§ 3 Ceny a platební podmínky

(1)
Ceny jsou ze závodu bez obalů a jiných přepravních a přepravních nákladů. Obaly budou účtovány v ceně a budou vráceny pouze v případě, že je to prodávající povinen učinit v důsledku závazných právních předpisů.

(2)
Je-li mezi uzavřením smlouvy a dodávkou více než 4 měsíce, aniž by byl odpovědný za prodlení prodávajícího, prodávající může rozumně zaplatit cenu s přihlédnutím k materiálním, pracovním a ostatním vedlejším nákladům, které nese prodávající. zvyšovat. Pokud se kupní cena zvýší o více než 40%, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

(3)
Pokud prodávající vezme v úvahu změny požadované kupujícím, budou vzniklé dodatečné náklady účtovány kupujícímu.

(4)
V případě zavinění překročení doby splatnosti je požadován úrok ve výši 8% nad platnou základní úrokovou sazbou, s výhradou uplatnění dalších nároků.


§ 4 Započtení a

zdržení Započtení a zadržení jsou vyloučeny, ledaže je nárok na započtení nesporný nebo právně závazný.


§ 5 dodací lhůta

Poskytnutí termínu dodání musí být učiněno v nejlepším úsudku a přiměřeně se prodlouží, pokud kupující zpozdí nebo vynechá nezbytnou nebo dohodnutou spolupráci. Totéž platí pro opatření v souvislosti s pracovními spory, zejména stávkou a výlukou a výskytem nepředvídaných překážek, které jsou mimo vůli prodávajícího, např. Prodlení dodavatele s dopravními a provozními poruchami, materiálním nebo energetickým nedostatkem atd. Způsobené také změnami kupujícího dodané zboží vede k přiměřenému prodloužení dodací lhůty.


§ 6 Převod rizika

Riziko přechází na kupujícího, jakmile prodávající zboží zpřístupní kupujícímu a oznámí to kupujícímu.


§ 7 Zachování vlastnictví


(1)
Prodávající si vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení. Výhrada vlastnictví platí také do té doby, než budou splněny všechny budoucí a podmíněné nároky z obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím.

(2)
Kupující není oprávněn k převodu nebo zástavě zboží, je však oprávněn zboží dále prodávat v řádném obchodním styku. Tímto předává prodávajícímu nároky vyplývající z jeho obchodních partnerů.

(3)
Pokud je zboží zpracováno nebo zpracováno kupujícím, vztahuje se výhrada vlastnictví i na celou novou věc. Kupující nabývá spoluvlastnictví ve zlomku odpovídajícím poměru hodnoty jeho zboží k hodnotě zboží dodaného prodávajícím.

(4)
Překročí-li hodnota všech cenných papírů existujících pro prodávající stávající pohledávky o více než 10%, prodávající na žádost kupujícího na základě rozhodnutí prodávajícího uvolní cenné papíry.

(5) Prodávající je oprávněn uplatnit právo na zachování vlastnického práva bez odstoupení od smlouvy.


§ 8 nároky na vady

(1)
Pokud je nákup obchodní transakcí pro obě strany, je kupující povinen zboží zkontrolovat ihned po obdržení, pokud je to možné v běžném obchodním styku, a pokud se projeví vada, neprodleně to oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, považuje se zboží za schválené, pokud se nejedná o vady, které nebyly v průběhu šetření identifikovatelné. Platí mimo jiné §§ 377 a násl.

(2)
Nároky na vady jsou omezeny na následné plnění. V případě, že následný výkon selže, má kupující právo dle svého uvážení požadovat snížení ceny nebo zrušení smlouvy.

(3)
Další nároky kupujícího, pokud z nich nevyplývají z předpokladu záruky, jsou vyloučeny. To neplatí pro úmysl, hrubou nedbalost nebo porušení základních smluvních povinností prodávajícího.

(4)
Nároky na vady zanikají jeden rok po dodání zakoupené věci.


§ 9 Odpovědnost

Nároky na náhradu škody kupujícího jsou vyloučeny. To neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti, porušení základních smluvních povinností prodávajícího nebo převzetí záruky.

Vyhledávání

Vložte klíčová slova vyhledat